მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

რა არის მთავარი პროფესიული წარმატებისთვის?ბანერები

  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

ერთწლიანი განვითარების სამოქმედო გეგმა

 

სსიპ   საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“

 

 

     ერთწლიანი განვითარების სამოქმედო გეგმა

 

                2016 წელი

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საზოგადოებრივი კოლეჯის „იბერია“ 2016 წლის სამოქმედო გეგმა გამომდინარეობს კოლეჯის 2013 - 2019 წლების ექვსწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმადან და ადმინისტრაციის, პედაგოგიური კოლექტივის, სტუდენტებისა და დამსაქმებლების ერთობლივი მუშაობის შედეგია. ერთწლიანი განვითარების გეგმა წარმოადგენს სამუშაო დოკუმენტს, რომლის შესრულებაც შესაძლებელია ერთი წლის მანძილზე და რომელიც ხელს შეუწყობს ყველა დაინტერესებული რგოლის გაერთიანებას საერთო ღირებულებებისა და მიზნების ირგვლივ.

 

გეგმა ითვალისწინებს კონკრეტულ აქტივობებს, ახდენს ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) იდენტიფიკაციას

 

და განსაზღვრავს განხორციელების დროს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გასატარებელი ღონისძიებები

ანგარისგებაზე პასუხისმგებელი პირი (პირები)

სავარაუდო

 

 

 

პერიოდი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მართვა-ადმინისტრირება

 

 

 

 

 

1

თანამდებობრივი ფუნქციების გაწერა ახალი საშტატოს

იურისტი

მარტი

 

მიხედვით

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

სასწავლო

პროცესის

შიდა მხარდაჭერის

ჯგუფის

დირექტორის მოადგილე, იურისტი,

ხარისხის

მარტი

 

დებულების შემუშავება

 

 

მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და

 

 

 

 

 

 

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

 

 

 

3

მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების რეგისტრაციისა და

დირექტორის მოადგილე, იურისტი

მარტი

 

გაცემის პროცედურის შემუშავება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ბიბლიოთეკის  კატალოგის  საბოლოო  ვერსიის

დირექტორის მოადგილე, იურისტი,

ხარისხის მართვის მენეჯერი.

მარტი

 

დამტკიცება

ბიბლიოთეკარი

 

 

 

 

 

5

 

 

ავტორიზაციისათვის მომზადება

დირექტორის მოადგილე, იურისტი,ხარისხის

მარტი,

 

მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის

აპრილი

 

მენეჯერი,  საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი,

 

 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

 

 

მენეჯერი,

 

 

საქმისმწარმოებელი,

 

 

ბიბლიოთეკარი

 

 

 

 

 

 

ISO 9001-ის მიხედვით შეუსაბამობების მართვა.

 

 

  6.

დირექტორის მოადგილე,

ხარისხის მართვის მენეჯერი,

შესყიდვების სპეციალისტი.

შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მენეჯერი.

 ყოველ თვეში

 

 

 

 

 

 

7

ინვენტარიზაციის ჩატარება

დირექტორის მოადგილე,

იურისტი,

 მთავარი ბუღალტერი, 

შესყიდვების სპეციალისტი,

 ქსელის  ადმინისტრატორი, ლოჯისტიკი,

მედდა, დამხმარე თანამშრომელი,

ნოემბერი,

 

დეკემბერი

 

 

 

 

 

ბიბლიოთეკარი

 

 

 

 

 

8

 

კოლეჯის კატალოგის შედგენა, ვებ-საიტზე ატვირთვა

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის

მარტი

 

 

მენეჯერი,  ქსელის ადმინისტრატორი.საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

 

 

 

 

 

9

ახალი მიღებისათვის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი, კარიერისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი.

აპრილი,

 

 

 

სექტემბერი

 

 

 

 

10

ღია კარის დღეების ორგანიზება

დირექტორის მოადგილე, პროფორიენტაციისა და

მარტი, აპრილი,

 

 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი,

სექტემბერი

 

 

სასწავლო პროცესისა და

 

         

 

 

სასწავლო პროცესის ორგანიზება

 

 

 

 

 

1

შიდა მხარდამჭერი  ჯგუფის მიერ ლექცია/პრაქტიკულების

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის

მთელი წლის

 

თემატური შემოწმება

მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და

მანძილზე

 

 

,სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი კარიერისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი.

 

 

 

 

 

2

შიდა მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ შედეგების გაანალიზება და შემდგომი

დირექტორის მოადგილე,  ხარისხის

კვარტალურად

 

აქტივობების დაგეგმვა

მართვის მენეჯერი, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი. სასწავლო პროცესისა და

 

 

 

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

 

 

 

3

სასწავლო  და  საწარმოო  პრაქტიკის  დასკვნითი

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის

მაისი, ივნისი

 

შეფასების სისტემის შემდგომი სრულყოფა

მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და

 

 

 

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი,

 

 

 

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

 

 

 

4

მოკლევადიანი პროგრამების ტესტების სრულყოფა

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის

ივლისი

 

 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და

 

 

 

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

+

 

 

5

 

 

 

სამუშაო ჯგუფის შექმნა და სილაბუსების შემდგომი

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის

სექტემბერი,

 

სრულყოფა

 

 

 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და

ოქტომბერი

 

 

 

 

 

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

 

 

 

 

 

 

6

წარმატებული

 

მასწავლებლების

გამოვლენა-

დირექტორის მოადგილე,ხარისხის

დეკემბერი

 

დაჯილდოვება

 

 

 

მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და

 

 

 

 

 

 

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი,

 

 

 

 

 

 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

 

 

 

 

 

 

მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

მასწავლებელთა გადამზადება

 

 დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო

ივლისი,

 

 

 

 

 

პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის

აგვისტო,

 

 

 

 

 

მენეჯერი

იანვარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

 

 

 

 

 

1

30 ახალი კომპიუტერის შემოტანა, ქსელში ჩართვა,

კლას-კაბინეტებისა და სახელოსნოების სრული კონდიცირება.

.

ფინანსური მენეჯერი, მთავარი ბუღალტერი, შესყიდვების

აპრილი, მაისი

 

 

 

 

 

სპეციალისტი, ლოჯისტიკი, მატერიალური

 

 

 

 

 

 

რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი,

 

 

 

 

 

 

ქსელის ადმინისტრატორი

 

 

 

 

 

 

 

 

2

კოლეჯისა დასტუდენტთასაერთო საცხოვრებლის რეაბილიტაციის დაწყება.

დირექტორის მოადგილე, იურისტი, მთავარი

ბუღალტერი, შესყიდვების სპეციალისტი,

ლოჯისტიკი, მატერიალური რესურსების

უზრუნველყოფის კოორდინატორი

აპრილი, მაისი

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

სასწავლო

ლიტერატურით

ბიბლიოთეკის

მუდმივი

შესყიდვების სპეციალისტი, ლოჯისტიკი,

მთელი წლის

 

განახლება

 

 

 

 

 

ბიბლიოთეკარი

მანძილზე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტუდენტთა აქტივობები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აქტიური სტუდენტების გამოვლენა-წახალისება

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის მენეჯერი, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი,  სასწავლო პროცესისა და

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი,

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

 

1

მთელი წლის

 

მანძილზე

 

 

 

 

 

 

2

სტუდენტებისათვის

სპორული

ღონისძიებების

მომზადება-ჩატარების ორგანიზება

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი, შესყიდვების სპეციალისტი სპორტული სექციის ხელმძღვანელი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

მარტი,

 

აპრილი,

 

ოქტომბერი,

 

ნოემბერი

 

 

3

წარმატებული  სტუდენტებისათვის

რეკომენდაციის

დირექტორის მოადგილე,

მთელი წლის

 

გაწევა

საუკეთესო

პარტნიორ

(დამსაქმებელ)

 

მანძილზე

 

ორგანიზაციებთან

 

 

 

 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

 

 

 

 

 

 

 

 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი,  საწარმოო პრაქტისმენეჯერი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

მშობლების,  სტუდენტების,  კურსდამთავრებულების,

ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის

მაისი, ივნისი

 

დასაქმებულების და დამსაქმებლების გამოკითხვა

მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი,

 

 

 

 

 

 

 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

 

 

 

 

 

 

 

მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

 

 

 

5

გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და შემდგომი

ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის

ივნისი,

 

აქტივობების დაგეგმვა

 

 

 

მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი,

ივლისი

 

 

 

 

 

 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

 

 

 

 

 

 

 

მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კარიერა და პროფორიენტაცია

 

 

 

 

 

1

სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის ადგილების გაზრდის

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

მთელი წლის

 

მიზნით ახალი პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიება

მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი,

მანძილზე

 

და მათთან მემორანდუმების გაფორმება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

სკოლებში

კოლეჯის

საქმიანობის

რეკლამირების

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

მარტი,

 

მიზნით პრეზენტაციებისა და ღია კარის დღეების

მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი,

აპრილი, მაისი

 

მოწყობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

სკოლის

დირექტორებისა

და

მოსწალეების

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

მარტი,

 

ექსკურსიების  ორგანიზება

და

პრეზენტაციებისა

მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი,

აპრილი, მაისი

 

მოწყობა კოლეჯში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

კონსულტაციების

ორგანიზება

სტუდენტებთან

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

მთელი წლის

 

სამუშაოს ძებნისა და თვითპრეზენტაციის საკითხებში

მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

მანძილზე

 

 

 

 

 

 

 

 

 ვვვვვვვ

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  პროფესიული სტანდარტები  ::  სიახლეები  ::  ბრძანებები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი